?

Log in

No account? Create an account
Aangrijpend - Audio-addict [entries|archive|friends|userinfo]
Twan van Bree

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aangrijpend [Mar. 13th, 2005|02:36 pm]
Twan van Bree
http://www.livejournal.com/users/anaphor/1632.html
linkReply

Comments:
From: suikerklontje
2005-03-15 12:30 pm (UTC)
whoo hoo!
hee. je woont in oosterhout.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: twan_1983
2005-03-15 05:57 pm (UTC)
En jij in Raamsdonksveer sie ik...
(Reply) (Parent) (Thread)
From: __insane_clown
2005-03-17 07:04 pm (UTC)
Is dit wel echt..?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: twan_1983
2005-03-17 07:57 pm (UTC)
Dat weet ik niet zeker, maar ik zie er Bush wel voor aan...
(Reply) (Parent) (Thread)
From: __insane_clown
2005-03-18 07:29 am (UTC)
Hm ik heb et er met mensen uit de US overgehad, en die zeggen dat ze er niks van gehoord hebben, dus ik neem aan dat het nep is (maar inderdaad Bush is wel zo iemand om zoiets te doen, maar aangezien dit discriminatie is kan het gewoon niet)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: twan_1983
2005-03-18 06:13 pm (UTC)
Hm okey, ik haal em er wel vanaf
(Reply) (Parent) (Thread)